top of page

Algemene voorwaarden

Lesvoorwaarden voor de rijschool 

* De rijschool is overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 11 mei 2004 erkend door de Vlaamse overheid departement MOW voor de opleiding tot het bekomen van het rijbewijs van de categorie B en verbindt zich ertoe alle bepalingen van dit Koninklijk Besluit na te leven. 

* De rijschool verbindt zich ertoe de theorie– en praktijklessen enkel te laten geven door professionele lesgevers die voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 11 mei 2004 betreffende de erkenning van rijscholen. De Rijschool verbindt zich ertoe de lesgevers jaarlijks een bijscholing te laten volgen. 

* Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Een demonstratie van de lesgever van een uit te voeren beweging maakt echter deel uit van de les en valt niet onder de toepassing van deze regel. 

* De rijschool verbindt er zich toe om alle afgesproken lessen/praktisch examen in de mate van het mogelijke te laten doorgaan op de dagen en uren die in samenspraak met de leerling werden vastgelegd. Indien lessen op initiatief van de rijschool werden verplaatst buiten de wil van de leerling omdat door overmacht (zoals een defect aan het voertuig, ziekte enz.) de les/examen niet kan doorgaan zal de rijschool zo snel mogelijk een nieuwe afspraak maken zonder meer kost. 

* De rijschool verbindt zich ertoe het bekwaamheidsattest met het oog op het bekomen van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider slechts af te leveren nadat de leerling het reglementair bepaalde minimum aantal lesuren (20u) effectief heeft gevolgd én hij door de lesgever voldoende rijvaardig wordt geacht. Het verplichte attest bij het volgen van 6u rijles of 12u theorieles worden enkel afgeleverd bij volledige betaling en aanwezigheid in ALLE lessen. 

* De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

* De persoonlijke gegevens die worden medegedeeld worden geregistreerd in de bestanden van de rijschool, overeenkomstig de wet op de privacy van 08/12/92 en worden niet doorgegeven aan derden. 

 

Lesvoorwaarden voor de leerling 

* De leerling verbindt zich ertoe spontaan zijn identiteitsgegevens mee te delen alsook elke verandering van woonplaats, onmiddellijke intrekking van het (voorlopig) rijbewijs of een opgelopen verval van het recht tot sturen. De leerling verbindt zich ertoe spontaan mee te delen of hij al houder is geweest van een voorlopig rijbewijs en/of examens heeft afgelegd voor de categorie waarvoor hij nu inschrijft. 

* De leerling verbindt zich ertoe zich niet voor een les en/of examen aan te bieden onder invloed van alcohol en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden (ook bepaalde medicijnen). Bij een aanrijding kan de aansprakelijkheid van de leerling door de verzekeraar worden ingeroepen. Bij opzettelijk wangedrag kan de leerling eveneens aansprakelijk worden gesteld. 

* De leerling verbindt zich ertoe zich tijdig aan te melden voor de lessen. Indien de leerling te laat zou zijn verbindt hij zich ertoe de school te verwittigen. De lesgever zal steeds 15 minuten wachten. Is de leerling nog niet aanwezig, dan heeft de rijschool het recht deze les te annuleren en deze toch in rekening te brengen. 

* De concrete lesafspraken worden vermeld in een afzonderlijk afsprakenkaartje/mail waarop deze algemene bepalingen van toepassing zijn. De leerling kan steeds afspraken laten aanpassen op het kantoor van de rijschool tijdens de kantooruren. Een rijles of examenbegeleiding kan worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing tijdig gebeurd. 2 werkdagen voor een rijles, 4 werkdagen voor een examen. 

* Bij ondertekening van de lesvoorwaarden verklaart de leerling kennis genomen te hebben genomen van de tarieven die zichtbaar uithangen op het kantoor of vermeldt op de website. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor een tarief is vermeld, mag worden aangerekend. 

* De leerling verbindt zich ertoe de instructies en de adviezen van de lesgever op te volgen. Hij zal het overeengekomen opleidingsschema afwerken en het examen niet afleggen zonder voldoende slaagkansen. 

* De leerling verbindt zich ertoe voor het praktisch examen de nodige en geldige documenten bij zich te hebben. Kan het examen niet doorgaan omwille van het ontbreken van een of meer documenten zal de leerling de kosten dragen. Bij het praktijkexamen moet je volgende documenten voorleggen: 

o geldige Belgische identiteitskaart 

o geldig voorlopig rijbewijs of attest van de gemeente van de afgifte van het voorlopig rijbewijs 

Kwaliteitscontrole - bemiddeling 

* De rijschool verbindt zich ertoe op regelmatige tijdstippen de dienstverlening en lessen te evalueren. Wij vragen de leerling het evaluatieformulier op de website correct in te vullen. 

* De leerling verbindt zich ertoe een meningsverschil over het verloop van de opleiding in de eerste plaats te formuleren aan de directeur van de rijschool, Duthois Francis, 0473/805 416. Mocht de voorgestelde oplossing geen voldoening geven, kan de leerling er melding van maken aan Federdrive, de federatie van erkende rijscholen, via ombudsdienst@federdrive.be.

bottom of page