top of page

Privacyverklaring

 

 

Rijschool Drongen Drives bvba verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. Deze privacyverklaring is van toepassing op zowel de website als diensten van rijschool Drongen Drives bvba. Door gebruik te maken van de website of onze diensten geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren. Rijschool Drongen Drives verbindt zich er dan ook toe zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR)

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 

• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

•Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 

•Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

• Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens,

je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?:

Rijschool Drongen Drives verzamelt en verwerkt je gegevens ten behoeve van volgende doeleinden:

  • Het opmaken van een Wettelijk verplicht dossier over de leerling bestuurder.

  • Het contacteren van de leerling i.v.m. lessen, afspraken, het vastleggen of wijzigen van geplande uren. De gegeven zullen nooit gebruikt worden in functie van commerciële publiciteit.

 

Welke gegevens verwerken we?

  • Identificatiegegevens: Naam, voornaam, adres, Gsmnummer, Geboortedatum, Geboorteplaats, nummer van de identiteitskaart & rijkgsregisternummer. (wettelijk verplicht)

  • Emailadres

  • Digitale foto op sociale media na slagen praktijkexamen. Dit enkel na een aparte schriftelijke toestemming.

 

Bij vragen over deze privacyverklaring kan u steeds terecht bij: 

Rijschool Drongen Drives bvba

Vierhekkenstraat 9a

9031 Drongen

info@drongendrives.be

0478 92 00 48

bottom of page